Spoločnosť M.D.V. s.r.o. Košice so sídlom
Nižná úvrať č.37
040 01 Košice

Tel./fax: +421/55/6 748 252

E-mail :
Ing. Moskaľová Viera
osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti, znalec v odboroch : ekonomika a manažment, bytové zariadenia
MT: 0908 325 825

Ing. Moskaľ Dušan
znalec v odbore strojárstvo
MT: 0905 974 872

Ing. Vagaš Martin, CSc.
znalec v odbore stavebníctvo
MT: 0905 666 931